608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Mgr. Blanka KratochvílováPaní učitelka: Monika KovalskáŠkolní asistentka: Lenka Křivská

Smíšená předškolní třída se ve vzdělávání zaměřuje na prohloubení a upevnění všech dovedností, to vše formou přirozeného vzdělávání. Děti jsou praktickými činnostmi rozvíjeny pro budoucí povinnosti a život. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřujeme na prohloubení dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj logopedické péče, u mladších dětí pak na bezproblémovou adaptaci na nové prostředí, rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a posilování vzájemných vztahů. Opět je zde dán velký prostor pro samostatnost a pro uplatňování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností, děti pracují v centrech aktivit a denní rituály jsou soustředěny na elipsu. S elipsou se zde pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. Děti používají sebehodnocení a zpětnou vazbu. Mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Třída se inspiruje programem Začít spolu, pedagogikou Montessori a principy Lesních školek. Ve třídě je integrováno dítě s poruchou učení a dvě děti s OŠD, pomáhá asistent pedagoga. V této třídě se děti starají o leguána zeleného, strašilky a na školní zahradě společně s ostatními dětmi pečují o králičici Pažitku.

Naše projekty


Ze života třídy