ŠKOLNÍ  ŘÁD
Mateřská škola v Novém Veselí
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Řád č. 4/2013

Vypracovala: Monika Kovalská
Schválil: Mgr. Tomáš Augustýn
Schváleno pedagogickou radou: 28. 8. 2013
Se zaměstnanci projednáno dne : 28. 8. 2013
Schváleno školskou radou:
Účinnost ode dne: 1. 9. 2013
Aktualizace: 1.2.2014, 1.3.2017
A. Úvodní ustanovení
      Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Ředitel základní a mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě výše uvedených zákonných norem a po projednání na pedagogické radě, tento řád mateřské školy:

B. Předškolní vzdělávání
      MŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte a pokládá základy jeho celoživotního vzdělávání. Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně-vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Tím jsou naplňována práva dítěte. MŠ pracuje podle ŠVP PV nazvaného: „Země - planeta tisíce ostrovů“ platného od 1.9.2011.

C. Práva dětí
     1. právo na předškolní vzdělávání a vše, co s ním souvisí
     2. právo na poskytování ochrany společností (potřeba jídla, místa k životu, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
     2. právo na respektování své osoby jako jedince ve společnosti
     3. právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky
     4. právo na respektování své osoby jako jedince s možností všestranného rozvoje osobnosti

D. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
     Zpracováno v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.
     Základní ustanovení:
     1. Mateřská škola přijímá 25 dětí na jednu třídu umožněné vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 2 a vyhláškou č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích
     2. O přijetí dětí rozhoduje ředitel školy na doporučení vedoucí MŠ v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění.
     3. Mateřská škola přijímá děti s trvalým pobytem na území městyse Nové Veselí a dále děti s trvalým pobytem v obci, která má s městysem uzavřenu dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání.
     4. Mateřská škola přijímá zpravidla děti, které dovrší věku 3 let před nástupem do MŠ a jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře, či které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány pouze ve výjimečných případech při nenaplnění kapacity MŠ a musí mít předpoklady pro plnění ŠVP PV (na individuálním zvážení školy).
     5. Rodič se dostaví v daném termínu k zápisu pro následující školní rok. Zápis se bude konat každoročně v termínu od 1. 3. do 31. 3. od 8:00 – 15:30, konkrétní datum bude uveřejněno na vývěskách v mateřské škole, na webu http:// ms.noveveseli.cz, na veřejných plochách v Novém Veselí a přilehlých obcích a vyhlášeno místním rozhlasem.
     6. Mimo vyhlášeného termínu zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.
     7. K zápisu rodič přijde s vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Nové Veselí a potvrzením od lékaře, že je dítě doporučeno k docházce do MŠ. Tuto žádost obdrží v mateřské škole nebo si ji může stáhnout na webových stránkách MŠ http://ms.noveveseli.cz – v kolonce Představujeme se – Nová kritéria pro přijímání do MŠ.
     8. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží rodič do 30 dnů od data zápisu, a to formou osobního převzetí v mateřské škole.
     9. Proti rozhodnutí se může rodič odvolat prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvková organizace, ke KÚ kraje Vysočina v Jihlavě.

Kritéria pro přijímání dětí
     1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
     2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
     3. Děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Nové Veselí.
     4. Sourozenci přijatých či přijímaných dětí k celodenní docházce od 1.9.
     5. Děti s žádostí k přijetí k celodenní docházce od 1.9.
     6. Děti mladší 3 let k přijetí k celodenní docházce od 1.9., které mají předpoklady pro plnění ŠVP PV (na individuálním zvážení školy) a je-li volná kapacita MŠ
Obecné informace:
Kritéria jsou zpřístupněna na webu MŠ nebo jsou na vyžádání rodičů k dispozici přímo v MŠ. Při zápisu rodič podepisuje seznámení s kritérii a také s přiděleným registračním číslem.

Poučení zákonným zástupcům dítěte, které má podánu přihlášku k předškolnímu vzdělávání:
Před vydáním rozhodnutí má rodič možnost se k podkladům rozhodnutí vyjádřit (§ 36 odst. 3 správního řádu) a má právo nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu). Možnosti může využít po předchozí dohodě s vedoucí učitelkou, v termínu, který si dohodne tak, aby nebyl narušen běh správního řízení.
E. Provoz MŠ
     1. Zřizovatelem mateřské školy je městys Nové Veselí.
Provoz MŠ je od 6:30 hodin do 16:00 hodin. Pokud si rodič nevyzvedne dítě v řádné provozní době, vystavuje se udělení jednorázové pokuty ve výši 500 Kč.
     2. Provoz bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to na dobu 5 týdnů. Omezení nebo přerušení oznamuje vedoucí učitelka MŠ zákonným zástupcům, a to nejméně 2 měsíce předem.
Docházku o školních prázdninách rodiče zapisují formou lístků, které obdrží od učitelek ve třídách. O omezení provozu je informován zřizovatel, který musí s tímto vyjádřit souhlasné stanovisko.
     3. Pokud počet přihlášených dětí v době vedlejších a hlavních prázdnin nepřesáhne počet 10, MŠ bude uzavřena.

F. Organizace MŠ
     1. Předškolní vzdělávání v naší MŠ probíhá ve 4 třídách.Ve všech třídách se vzdělávají děti, které v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 7 let věku. Dle dohody s vedením školy lze přijmout i dítě 2,5 leté, pokud splňuje předpoklady pro PV.
     2. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24, nejvýše však 25 dětmi s udělenou výjimkou zřizovatele z počtu dětí.
     Mateřská škola má čtyři smíšené třídy:
     oddělení BERUŠKY – 3 – 5 let, oddělení KOŤÁTKA – 3 - 5 let, oddělení KUŘÁTKA – 3 - 7 let, oddělení VČELIČKY – 5-7 let.
     Do třídy mateřské školy lze přijmout i děti zdravotně postižené (po projednání s odborným lékařem a na doporučení SPC Žďár nad Sázavou).

     3. Ranní scházení dětí je od 6:30 do 8:00, MŠ je však po celou dobu scházení dětí zavřena a rodiče si na konkrétní oddělení zazvoní. Po předchozí dohodě lze dítě do MŠ přivést i později, musí však být přihlášené ke stravování a pozdější příchod domluven s učitelkou. V průběhu celého dne musí rodič pro vstup do školky použít zvonek.      Scházení dětí:
     sudý týden – Berušky a Včeličky do 6:45 v Koťátkách
     lichý týden – Včeličky do 6.45 a Kuřátka do 7:00 v Koťátkách
     Rozcházení dětí:
     sudý týden - Včeličky od 14.00 v ostatních třídách dle rozpisu, Kuřátka od 15:00 v Beruškách, Koťátka od 15:30 v Beruškách
     lichý týden – Včeličky od 14.00 v ostatních třídách dle rozpisu, Berušky a Kuřátka od 15:30 v Koťátkách
     Rodiče po půl čtvrté musí dbát zvýšené opatrnosti při vstupu do šaten z důvodu jejich úklidu.
     4. Cílem předškolního vzdělávání naší MŠ je využít přirozené touhy dítěte po poznání, předávání takových hodnot a postojů, které budou formovat jeho osobnost, aby z něj vyrostl člověk aktivně se podílející na ochraně a utváření životního prostředí. Zaměříme se především na výchovu dítěte k odpovědnosti za své chování a jednání, přitom se však budeme snažit vytvářet takové prostředí, kde dítě bude prožívat šťastné a bezstarostné dětství.
     5. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho rodiči!!! Pověření bude zaznamenáno do evidenčního listu dítěte a platí na dobu neurčitou.
     6. Do MŠ patří pouze děti zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte musí rodiče nahlásit. Po vyléčení onemocnění nebo po absenci dítěte předpokládáme, že dítě je zdravé a může do kolektivu. Spoléháme na osobní odpovědnost každého rodiče (§ 29 Zákona 258/2000 Sb.).
     7. Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ,tzv. školné, se vybírá na základě Směrnice č.1 ZŠ Nové Veselí a v souladu s § 6 Vyhlášky o předškolním vzdělávání v částce 200 Kč u dětí s pravidelnou docházkou, 130 Kč u dětí s nepravidelnou docházkou a 100 Kč u dětí s pětidenní docházkou za jeden měsíc. Úplata se hradí zpětně za uplynulý měsíc bezhotovostní platbou.
     8. Odhlašování dítěte probíhá den předem, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě do 6. hodiny ranní v kanceláři ved. šj. (v souladu s § 22 ods.3 písm. d zákona 561/2004 Sb.), a to na mobilní číslo 731 948 005, pevnou linku 566 667 123 nebo email sj.msnoveveseli@seznam.cz
     9. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí šj. Rodič uhradí stravné i školné za PV bankovním převodem vždy zpětně za uplynulý měsíc. Je nutné, aby rodiče měli na svých účtech doporučený limit na úhradu! Výše stravného je: ranní svačina – 7 Kč, svačina + oběd – 22 Kč, svačina + oběd + svačina – 28 Kč, u dětí s odloženou docházkou je ranní svačina – 7 Kč, svačina + oběd – 25 Kč, svačina + oběd + svačina – 31 Kč.
Změny v cenách budou projednány s rodiči předem.
     10. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, a to v každé třídě. Děti mají k dispozici nerezové várnice s dávkováním. Rodiče vybaví děti porcelánovým hrnkem, který si děti po použití oplachují. 1x týdně budou hrnky dezinfikovány uklízečkou a školnicí. Vyjma zimního období je zajištěn i pitný režim venku na zahradě celoročně.
     11. Odpočinek dětí reaguje na jejich potřeby, děti odpočívají podle věku v rozmezí 1 až 1hodiny a poté realizují náhradní nespací aktivity. Každé pondělí si děti přinesou čisté pyžamo. Lůžkoviny jsou dětem měněny jednou za 3 týdny, ručníky každý týden. Praní zajišťuje MŠ ve vlastní prádelně. V rámci nespacích aktivit mohou děti využívat zájmové kroužky mateřské školy, pokud je MŠ nabízí.
     12. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u vedoucí učitelky MŠ nebo Školské radě či předsedovi Sdružení rodičů. Případné stížnosti ředitel školy v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
     13. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.
     14. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, jsou dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím nástěnky ve vestibulu. Rodiče mohou spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Mají právo kdykoliv si vyžádat konzultaci s učitelkou, event. vedoucí učitelkou MŠ. Konzultační hodiny jsou vždy PO – ST – lichý týden od 11:30 – 12:00 a sudý týden od 8:00 – 10:00.
G. Povinnosti zákonných zástupců
     1. Předávat dítě učitelce osobně, pokud předávání a odvádění provádí jiná osoba nebo sourozenec dítěte, musí mít písemné pověření rodičů dítěte zaznamenaného v evidenčním listě vždy předem. Platnost pověření se vztahuje na celou dobu docházky dítěte do MŠ. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
     2. Po převzetí dítěte se nezdržovat v areálu školy, včetně školní zahrady (předpisy BOZP).
     3. Zajistit pravidelnou docházku. Neomluvená absence delší jak jeden měsíc může vést k vyřazení dítěte, o čemž musí být rodič předem informován (§ 35 odst. 1 zákona 561/2004).
     4. Nahlásit zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční onemocnění v rodině. Učitelka provádí ranní filtr a může odmítnout přijetí dítěte do MŠ, pokud není jeho aktuální zdravotní stav v pořádku (§ 29 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Pokud má dítě střevní potíže, doporučujeme domácí karanténu v délce dvou dnů.
     5. Pro potřeby tzv. matriky školy je nutné sdělit tyto údaje o dítěti (zákon č. 561/2004 Sb., § 28). Nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte, telefonické spojení a jeho změnu.
     6. Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte včetně důvodu. V případě neplánované nepřítomnosti nahlásit tuto skutečnost co nejdříve (§ 22 odst. 3 písm. d zákona 561/2004).
     7. Osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, a to na písemné nebo telefonické vyzvání vedoucího pracovníka MŠ.
     8. Vybavit dítě oblečením pro pobyt v MŠ, náhradním oblečením, oblečením na pobyt v přírodě včetně obuvi (holínky, botasky) v závislosti na ročním období, domácí obuví s pevnou patou, pyžamem. Dále jsou rodiče povinni vybavit dítě pro činnost zájmových kroužků, pokud budou v nabídce. Všechny osobní věci dítěte řádně označit jménem nebo značkou.
     9. Zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ sladkosti a hračky z domova, cenné předměty. Výjimkou je den narozenin či svátků. Volit vhodnou variantu nákupu sladkostí, děti mohou mlsat i zdravě.
     10. Přihlásit dítě ke stravování, které se platí zpětně vždy ve stanovenou dobu. Stravování odhlásit den předem nebo nejpozději první den nemoci do 6:00 ráno. Do jídlonosičů se jídlo vydává pro nemocné dítě nejdéle do 11:30 pouze první den nemoci.
     11. Používat pro parkování svých aut vymezené parkoviště a neparkovat v objektu MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů. Do objektu mohou zajíždět pouze rodiče integrovaných dětí.
     12. V případě nerespektování Školního řádu, např. provozní doby, doby na scházení či jiných povinností vymezených tímto Školním řádem, se jedná o jeho porušení, což může být po upozornění důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
H. Úplata za předškolní vzdělávání
     Úplata za předškolní vzdělávání se vybírá na základě Směrnice č. 1 ZŠ a MŠ Nové Veselí a v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to vždy zpětně spolu se stravným za uplynulý měsíc bankovním převodem. Výše úplaty je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce a pro každý školní rok se opakovaně posuzuje na základě těchto skutečných nákladů.
     Osvobozen od úplaty:
     a) je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy (týká se i dětí s odkladem školní docházky)
     b) je zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek (skutečnost prokáže) zákon č. 117/1995 Sb.
     c) je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže) zákon č. 117/1995 Sb.
     Snížena úplata na 50%:
     a) je u zákonného zástupce, jehož dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci (vyhláška č. 14/2005 Sb.)
     b) je u zákonného zástupce dítěte, kterému je docházka do MŠ omezena nejvýše na dobu pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku dítěte (zákon č. 117/1995 Sb.)
     Úplata ve výši 2/3:
     je u zákonných zástupců, jejichž dítě dochází do MŠ na nepravidelnou docházku dle zákona 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. Práva zákonných zástupců
Jsem zákonným zástupcem svého dítěte a proto mám právo:
     1. Aby mé dítě bylo přednostně přijato v posledním roce před vstupem k povinné školní docházce do mateřské školy.
     2. Abych byl informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
     3. Abych si mohl vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem mateřské školy a mohl s ní prodiskutovat problémy či vzdělávací pokroky týkající se mého dítěte.
     4. Abych se mohl domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.
     5. Abych se mohl podílet na tvorbě a úpravách programu MŠ a mohl uplatnit své připomínky a návrhy.
     6. Abych se mohl aktivně podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů.
     7. Abych mohl před vstupem mého dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim.
     8. Abych mohl podat oprávněnou stížnost a měl možnost ji projednat s pedagogickými pracovníky v MŠ a ředitelem školy.
     9. Abych mohl být volen do školské rady, kterou zřizuje zřizovatel (zákon č. 561/2004 Sb., § 167).

J. Podmínky k zajištění ochrany a bezpečnosti dětí
     Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
     Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi venku. Na zahradě MŠ může jedna učitelka pobývat i s počtem dětí nad 20. Je však nutné zkontrolovat uzavření všech branek.
     Učitelky v měsíci září provedou poučení dětí o bezpečnosti silničního provozu, nebezpečí styku s cizími osobami, jedovatých plodů, nebezpečných chemických a jiných látek apod. O tomto poučení dětí provedou zápis do třídní knihy. Dále budou provádět poučení o bezpečnosti i v průběhu roku, a to vždy při výjimečných událostech (např. při jízdě autobusem, exkurzích, absolvování plaveckého kurzu, činnosti keramického kroužku, pohybu v učebně pro pohybové aktivity apod.).
     Každý drobný úraz bude zaznamenán na tiskopis Zápis o drobném poranění, který je součástí evidence v Knize úrazů. U poranění či úrazů vyžadujících ošetření lékaře vyplní vedoucí MŠ Protokol o úraze (3x) a provede hlášení řediteli školy a na další příslušná místa. Rozbor úrazů se dělá na pedagogické radě na konci školního roku.
     Vedoucí MŠ určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (školnice, uklízečka).
     Učitelka předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného zmocnění zástupcem dítěte, které bude obsaženo v evidenčním listě.
     Učitelky jsou seznámeny na zahajovací poradě se seznamem možných rizik provozu MŠ a podepisují seznámení s tímto dokumentem. V případě úrazu dítěte z důvodu nerespektování těchto rizik ponesou plnou osobní odpovědnost.
     Budova školy je po celý den uzavřena, každý příchozí musí použít zvonku na příslušnou třídu, event. kancelář či školní jídelnu. Při odchodu musí rodič použít vnitřní zvonek, který je ochranou proti svévolnému odchodu dítěte z mateřské školy. Zároveň všichni odchozí kontrolují, zda s nimi neodchází dítě bez doprovodu dospělého.
     V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova, školní zahrada i přilehlé prostory) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

K. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů
Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.
     1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí učitelů či jiných osob dítětem je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, které poškození způsobilo.
     2. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad dítětem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok.
     3. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

L. Závěrečná ustanovení:
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí učitelka
Ruší se předchozí znění Školního řádu 3/2012 schváleného pedagogickou radou 29.3.2012 a platného od 1.4.2012. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2013
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením ve vestibulu školy, na webových stránkách školy.
Zaměstnanci školy budou s tímto řádem seznámeni na zahajovací poradě v měsíci srpnu.
Rodiče dětí budou s tímto řádem seznámeni v měsíci září na schůzce se zákonnými zástupci nebo při zápisu dítěte do MŠ.

Přílohy:
     č. 1 - Režim dne
     č. 2 - Program primární prevence